socjoterapia

Socjoterapia obejmuje swym zasięgiem zarówno dzieci o różnym stopniu zaburzeń jak i dzieci zdrowe. Jest to niezwykła wartość tej formy pomocy psychologicznej, pozwalająca  integrować  dzieci, przez co dostarcza większej ilości doświadczeń społecznych. Metoda realizuje trzy zasadnicze cele - rozwojowy - edukacyjny - terapeutyczny.

CELE ROZWOJOWE

U ich podstaw leży prosta, psychologiczna i dydaktyczna zasada : treści, metody i sposoby ich realizacji muszą być ściśle powiązane a wiekiem uczestników. Potrzeby dzieci w wieku szkolnym:

• aktywności ruchowej
• zabawy
• zdobywania wiedzy o świecie
• wsparcia ze strony dorosłych
• wspólnej ( stadnej ) aktywności
• twórczości

CELE EDUKACYJNE

Istotę celów edukacyjnych można wyrazić w ten sposób: poznawanie przez dzieci i  młodzież różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie, radzić sobie z problemami. Zaliczamy do nich:

- uczenie się rozpoznawania emocji
- poznawanie mechanizmów uzależnień
- poznawanie zasad dobrej komunikacji
- uczenie się wybranych technik pracy umysłowej
- uczenie się pełnienia określonych ról społecznych Charakterystyczna dla celów  edukacyjnych  w socjoterapii jest wiedza o funkcjonowaniu człowieka

- ,,samowiedza”. 

Dziecko znające siebie, mechanizmy rządzące nim i innymi ludźmi, częściej świadomie podejmuje decyzję o poznawaniu świata. Budzi zalążki motywacji wewnętrznej do działania. Ścieżki rozwoju natomiast powodują zmiany zachowania na tyle pozytywne, że chronią dziecko przed kolejnymi urazami psychicznymi.

CELE TERAPEUTYCZNE

Ukierunkowujemy dwojako:

- wobec cierpienia psychicznego dziecka, które nie radzi sobie z nim,
- wobec zachowania  dziecka,  które  powoduje  straty,  wysokie  koszty  ponoszone  przez otoczenie społeczne ( K. Sawicka ) Wyróżnimy wśród nich:

• korektę sądów o rzeczywistości i sobie
• korektę postawy wobec siebie, ludzi i świata
• kompensowanie "pustki emocjonalnej”  –  odtrącenia  przez  rodziców  i  braku  oparcia  w nich,
• kompensowanie braku satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi,

• stwarzanie warunków do ,, zapominania” i odreagowania doświadczeń stresowych.

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl