Świetlica szkolna

Główne cele pracy wychowawczej w świetlicy:

1. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.

2. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

3. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.

4. Zapoznanie z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej.

5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

6. Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

7. Rozwijanie zainteresowań związanych z życiem przyrody oraz swoim zdrowiem.

8. Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin przez rozwijanie zdolności plastycznych,  ruchowo-tanecznych, wokalnych.

9. Komunikacja rówieśnicza.

Informacje dla rodziców:

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci klas I-VI ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas I-III. Zadania umieszczone w rocznym planie pracy świetlicy zawierają zadania ogólne szkoły wybrane do celów opiekuńczo-wychowawczych. Funkcjonuje ramowy plan zajęć wychowawczych w układzie tygodniowym i dzienny rozkład dnia.

Informacje ogólne:

- świetlica mieści się w salach w segmencie C (sale:62,  68, 69, 70 i 71) oraz w tzw. świetlicy głównej. Ponadto dzieci przebywać będą w innych salach zgodnych z tygodniowym planem prac;

- świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00;

- w świetlicy obowiązuje obuwie zmienne przez cały rok szkolny;

- świetlica realizuje stałą współpracę z wychowawcami klas, pedagogiem, rodzicami, pielęgniarką;

- proponowane zajęcia w świetlicy:

1. gry  i zabawy dydaktyczno-wychowawcze,

2. zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik (farby do malowania na szkle, gips, modelina, glina),

3. sprawne ręce (orgiami, papieroplastyka, decoupage, quilling),

4. zajęcia ruchowe (sprzęt sportowy zabezpieczony w ramach świetlicy), w okresie letnim dzieci przebywają na boisku szkolnym,

5. zajęcia żywego słowa w oparciu o bogaty własny księgozbiór,

6. wybrane aspekty promocji zdrowia z programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie,

7. uczestniczenie w konkursach plastycznych na terenie świetlicy, szkoły, dzielnicy i miasta Wrocławia,

8. odrabianie zadań domowych,

9. zabawy rozwijające logiczne myślenie (kalambury, zagadki, rebusy, krzyżówki itp.),

10. kółko szachowe,

11. zajęcia ruchowo-taneczne z rytmiką.

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl